all-bouw-no-tag-white

OVEREENKOMST MAKELAARS

 

ALL-BOUW NV
Iepersestraat 181-185
8800 Roeselare
Tel.: 051 25 30 25
Fax: 051 24 59 63

e-mail: info@allbouw.com

 

Erkend aannemer - 461896974/05.11.1.1
Ministerie van Verkeer en Infrastructuur Klasse D
Erkend vastgoedmakelaar - BIV 503991

RPR Gent, afdeling Kortrijk

 

 

ALL-BOUW NV is een bouwonderneming met een focus op het bouwen van ééngezinswoningen en daarnaast het realiseren van kleinschalige appartementsgebouwen. En dit van A tot Z, van fundering tot afwerking.

 

De partijen wensen duurzaam samen te werken en dit vooral met het oog op het vlotter verkopen van gronden (makelaar) en woningen (bouwonderneming). De panden die de makelaar aan de bouwonderneming aanbiedt ter samenwerking heeft de makelaar steeds exclusief in portefeuille. De makelaar doet het nodige, in relatie naar zijn klant (opdrachtgever/eigenaar), om de bevoegdheid in hun onderling mandaat uit te breiden met de samenwerking met de bouwonderneming, mocht de deontologische code van het BIV dit eisen.

 

De modaliteiten en samenwerkingsvormen worden hieronder uiteengezet.

 

Opmerking: de bewoording “grond” dient beschouwd te worden als iedere locatie waarop een nieuwbouwconstructie kan gerealiseerd worden. Dit is onder andere: een kavel bouwrijpe grond, een nog te verkavelen perceel, een te slopen woning/loods, etc.

 

Wordt overeengekomen hetgeen volgt:

 

ARTIKEL 1. VOORKEUR INFORMATIE

 

De makelaar heeft een grond in portefeuille en maakt dit via e-mail kenbaar aan de bouwonderneming, dit binnen de 5 werkdagen na datum van het mandaat of het moment waarop de makelaar in kennis werd gesteld over de beschikbaarheid van de grond, vooraleer een derde partij hiervan op de hoogte te stellen en vooraleer de publiciteit opgestart wordt. De bouwonderneming zal zo snel als mogelijk en dit uiterlijk binnen de 5 werkdagen de makelaar informeren indien er interesse is om een samenwerking op de starten hetzij het perceel aan te kopen.

Na het uitwisselen van de informatie zoals hierboven beschreven zijn 2 samenwerkingsvormen mogelijk:

 

ARTIKEL 2. SAMENWERKINGSVORMEN

 

 

2.1 AANKOOP GROND – VERKOOP WONING IN SAMENWERKING

 

De bouwonderneming gaat over tot aankoop van een grond uit de portefeuille van de makelaar. De bouwonderneming heeft de intentie om de grond door te verkopen met een nieuwbouwconstructie. De makelaar en de bouwonderneming staan beiden in voor de verkoop op plan van de nieuwbouwconstructie.

 

2.2 SAMENWERKING GROND – VERKOOP WONING IN SAMENWERKING

 

De makelaar en bouwonderneming verkopen in samenwerking de grond en een woning als één pakket. De bouwonderneming en de makelaar hebben de intentie om de grond door te verkopen, samen met een nieuwbouwconstructie. De makelaar en de bouwonderneming staan beiden in voor de verkoop op plan van de nieuwbouwconstructie.

 

2.3 SAMENWERKINGSVOORWAARDEN:

 

Beide partijen voeren publiciteit voor de projecten en dit elk via hun eigen communicatiekanalen. Overleg is noodzakelijk om overlappende publiciteit te vermijden.

 

De makelaar zal een volledig verkoopdossier uiterlijk binnen de 4 weken na aankoop of bevestiging samenwerking bezorgen met betrekking tot grond, met onder andere:

 

 • Fotodossier
 • Kadastraal plan
 • Opmetingsplan (indien beschikbaar)
 • Stedenbouwkundige inlichtingenfiche
 • Bodemattest
 • Watertoets
 • De verkoopcompromis

In het geval van een nog te verkavelen grond zal de makelaar zijn volledig dossier over maken aan de bouwonderneming die verder het nodige zal doen om de grond te ontwikkelen.

 

De bouwonderneming ontwerpt (indien nodig eerst de verkaveling) een woning (of meerdere types woningen) om op het specifiek perceel grond aan te bieden en zorgt voor de nodige documentatie.

 

De bouwonderneming verbindt er zich toe om uiterlijk binnen de 4 weken na opstart van de samenwerking of de aankoop een geschikt concept van woning uit te werken op het perceel grond. De bouwonderneming bezorgt volgende documenten:

 

 • 3D-simulatie van de woning
 • Grond- en verdiepingsplannen
 • Prijsberekening
 • Technisch lastenboek
 • Aannemingsovereenkomst

In het geval van een aankoop waarin nog een verkavelingstraject nodig is zal de bouwonderneming uiterlijk bij het bekomen van het verkoopsattest bovenstaande documentatie ter beschikking stellen.

 

2.4 VERGOEDING:

 

Als de makelaar een verkoop realiseert (dit is: ondertekening compromis, lastenboek, aannemingsovereenkomst en bouwplannen, na opschortende voorwaardes) dan is de bouwonderneming de makelaar een vergoeding verschuldigd van 1% op de constructiewaarde exclusief btw.

 

De vergoeding is opeisbaar na ondertekening van lastenboek, aannemingsovereenkomst en bouwplan en na het verkrijgen van de definitief uitvoerbare bouwvergunning. Betaling binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur, netto contant, zonder inhouding van betalingskorting.

 

ARTIKEL 3. AANBEVELING

 

De makelaar doet een klant of een relatie een aanbeveling over de bouwonderneming. De makelaar bezorgt de bouwonderneming de volledige contactgegevens (adres, naam, voornaam, gsm en e-mail) van die klant of relatie.

De bouwonderneming doet het nodige om snel en adequaat de aanbeveling op te volgen. Indien de bouwonderneming een verkoop kan realiseren uit die aanbeveling dan voorziet de bouwonderneming in een aanbrengvergoeding naar de makelaar.

 

De aanbrengvergoeding is in verhouding met de constructiewaarde (bedragen telkens exclusief btw).

 

constructiewaarde

aanbrengvergoeding

tot 250.000 €

€ 2.000

250.000 - 300.000 €

€ 2.500

300.000 - 350.000 €

€ 3.000

350.000 - 400.000

€ 3.500

 

ARTIKEL 4. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 

De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

 

ARTIKEL 5. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 

5.1 Elke partij kan de overeenkomst ten allen tijde opzeggen, mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 3 maanden. De opzegging bedoeld in dit artikel gaat in op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin de opzegging wordt gegeven.

 

5.2 Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, zullen partijen alle correspondentie, tekeningen, beschrijvingen, rekeningen, documenten en geschriften met betrekking tot de samenwerking aan elkaar teruggeven, zonder hiervan kopies bij te houden.

 

ARTIKEL 6. NIETIGHEID

 

De nietigheid van een bepaling van de Overeenkomst, brengt de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet in het gedrang. In dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen met het oog op het vervangen van de nietige clausule door een geldige clausule met dezelfde of een zo gelijkaardig mogelijke uitwerking.

 

ARTIKEL 7. GEEN SCHENDING VAN ENIGE ANDERE VERBINTENIS

 

Elke partij bij de overeenkomst verklaart hierbij en garandeert aan de andere partij dat zij gerechtigd is om de overeenkomst aan te gaan en uit te voeren, en dat de uitvoering van de overeenkomst geen contractbreuk of schending van enige verbintenis uitmaakt die de partij in kwestie mocht hebben ten aanzien van derden.

 

ARTIKEL 8. TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDHEID

 

De overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht.

 

Elk geschil dat zich zou kunnen voordoen tussen partijen aangaande de geldigheid, de toepassing, de uitvoering of de interpretatie van de overeenkomst behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk.

 

ARTIKEL 9. VERVANGING VAN ALLE VORIGE OVEREENKOMSTEN

 

Op de datum waarop de overeenkomst in werking treedt, vervangt zij alle voorgaande overeenkomsten - hetzij mondelinge, hetzij schriftelijke - die hebben of zouden hebben bestaan tussen partijen.